Modell: Emily Baker
Modefotograf: Caleb & Gladys
Modestylistin: Melina Chen